DOPRAVA ZADARMO OD 90 EUR/ VERNOSTNÝ PROGRAM / SIEŤ OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV / PRAVIDELNÉ WORKSHOPY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky portálu https://shop.new-flag.sk/ vyvinutom, registrovanom a prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou New Flag, sro, IČO: 047 99 780, so sídlom Pobrežná 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 253642 (ďalej len "Spoločnosť") pre nákup tovaru na internetovom portáli https://shop.new-flag.cz/ (ďalej len "VOP").

I. Úvodné ustanovenia - tovaru - popis, zmeny obchodných podmienok

1.1 Tieto VOP upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len " Zmluva ") uzatvárané medzi S poločnosť a kupujúcim / i (ďalej len " Zákazník "), ktorý si prostredníctvom portálu https: // shop .new-flag.sk / kupuje alebo chce zakúpiť u S poločnosť tovar ponúkaný na vyššie uvedenom internetovom portáli.          

1.2 Tieto VOP sú určené výhradne pre nákup tovaru Zákazníkom v oblasti kozmetických výrobkov a súvisiaceho tovaru cez internetový portál .            

1.3 Tieto VOP sú určené pre fyzické osoby v postavení spotrebiteľa, pre právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce.          

1.4 Ustanovenia odlišné od VOP je možné upraviť v ponuke tovaru S poločnosť propagovaných na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ . Takáto prípadná odchylné dohôd majú prednosť pred týmito VOP.            

1.5 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku .          

1.6 Spoločnosť môže jednostranne meniť či doplňovať znenie VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúcej verzie VOP. Spoločnosť informuje Zákazníkov o zmene VOP na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP Zákazník mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.            

1.7 Nákupom Zákazník súhlasí so zaradením do emailovej databázy Spoločnosti po dobu 5 rokov od posledného nákupu, tento súhlas môže byť Zákazníkom kedykoľvek odvolaný.          

 

II. Uzavretie zmluvy medzi S poločnosť a Z ákazníkem

2.1 Spoločnosť na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ propaguje tovar , najmä predaj kozmetických výrobkov . Ceny n abízeného tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty. Cenová ponuka tovaru je uvedená bez nákladov na obal a expedíciu.            

2.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v internetovom portáli je informatívneho charakteru a S poločnosť nie je povinná uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.          

2.3 Všetka prezentácia tovaru na internetovom portáli obsahuje podrobné informácie o vlastnostiach tovaru, ceny tovaru sú vrátane dane z pridanej hodnoty, pretože Spoločnosť je platcom DPH. Ďalej sú v katalógu tovaru na internetovom portáli osobitne uvedené tiež náklady na dopravu a prípadne vrátenie tovaru, a to vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Stanovené náklady na dopravu platí len v prípade doručovania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade žiadosti Zákazníka o zaslaní tovaru na územie mimo Českej republiky je S poločnosť oprávnený a stanoviť náklady na dopravu, na vrátenie tovaru a spôsob dopravy individuálne.                    

2.4 V prípade záujmu Zákazníka možné s e Spoločnosťou uzavrieť kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.            

2.5 Zákazníkom objednaný tovar na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ sú na účely uzatváraní Zmluvy a realizácie práv a povinností zo zmluvy, rovnako ako pre účely týchto VOP ďalej označujú ako " Nákup ".          

2.6 Zákazník si je vedomý najmä nasledujúcich povinností voči S poločnosť a preto zaručuje nasledovné:          

 1. V prípade spotrebiteľa je plne svojprávny, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom, 
  1. má právnu osobnosť v súlade s českým právnym poriadkom,  
   1. všetky údaje, ktoré poskytuje S poločnosť , sú pravdivé, úplné, presné a správne,
    1. zaplatením ceny za Nákup neobchádza ani neporušuje práva tretích osôb a je oprávnený použiť finančné zdroje využité na zaplatenie Nákupu,
     1. sa pred začatím užívania internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ dôkladne oboznámil s týmito VOP, že je s nimi uzrozumený a súhlasí s nimi, 

2.7 Pre uzavretie Zmluvy zvolí Zákaz ník požadované množstvo tovaru a adresu, na ktorú mu bude Nákup doručovaný, a prípadne oznámi informácie dôležité pre odovzdanie objednaného tovaru (ďalej len " Objednávka ").          

2.8 Pred odoslaním Objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Zákazník S poločnosť kliknutím na tlačidlo Objednať . Údaje uvedené v Objednávke sú jej odoslaním považované za správne.          

2.9 Kúpna zmluva medzi S poločnosť a Zákazníkom je uzavretá doručením prijatí Objednávky (akceptáciou) zo strany Spoločnosti , ktorá je Zákazníkovi zaslaná v súlade s VO P .             

2.10 Tovar zostáva vo vlastníctve Spoločnosti až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že ak neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby jej bol tovar vrátený, a zaväzuje sa tovar Spoločnosti na jej výzvu bezodkladne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od dňa doručenia výzvy vrátiť, a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Zákazník sa zaväzuje s tovarom, ktoré nebolo doteraz zaplatené nedisponovat a na požiadanie Spoločnosti ho okamžite vydať a umožniť prevzatie zo svojich priestorov.      

2.11 Spoločnosť je vždy oprávnený a v závislosti na charaktere Objednávky Zákazníka požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).      

2.12 Všetky Objednávky prijaté S poločnosť sú záväzné. Zákazník môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je Zákazníkovi doručené oznámenie o prijatí Objednávky. Zákazník môže zrušiť Objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email S poločnosť uvedený v týchto obchodných podmienkach.      

2.13 Zákazník berie na vedomie, že S poločnosť nie je povinná uzavrieť Zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu (vrátane VOP) a / alebo podmienky použitia internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ .      

2.14 Spoločnosť sa zaväzuje v prípade, že nebude schopná objednaný tovar dodať podľa Objednávky z rôznych dôvodov, bezodkladne Zákazníka o nedostupnosti tovaru informovať a dohodnúť adekvátne protiplnenie.         

2.15 Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory i.) Si hradí Zákazník sám.      

2.16 V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane S poločnosť pri uvedení ceny tovaru v internetovom portáli alebo v priebehu objednávania, nie je S poločnosť povin n a dodať Zákazníkovi tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Zákazníkovi bolo zaslané potvrdenie o prijatí Objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Spoločnosť informuje Zákazníka o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až potvrdením o prijatí Zákazníkom na e-mailovú adresu S poločnosť.           

 

III . Dodanie tovaru a prechod nebezpečenstva škody

3.1 Zákazník berie na vedomie, že údaje o dodacej lehote tovaru sú informatívne a nezáväzné. V prípade, že Zákazník nezvolia vhodný spôsob dopravy podľa ponuky Spoločnosti, zvolí spôsob dopravy Spoločnosť , a to na náklady Zákazníka.            

3.2 Spoločnosť je oprávnená dodať objednaný tovar po častiach, pričom na uvedenej časti vystaví zvláštne faktúry.          

3.3 Prechod nebezpečenstva škody prechádza na Zákazníka prevzatím veci. Ten istý následok má, neprevezme Ak Zákazník tovar, hoci mu s ním Spoločnosť umožnila nakladať.            

3.4 omeškaním Zákazníka s prevzatím veci vzniká Spoločnosti právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet Zákazníka vhodným spôsobom predať potom, čo Zákazníkovi poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha Zákazník s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.          

3.5 Zákazník je povinný v prípade vývozu tovaru do zahraničia poskytnúť Spoločnosti potrebné doklady a informácie.            

 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena a prípadné ďalšie náklady podľa Zmluvy možno uhradiť (a) dobierkou v hotovosti , (b) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay .          

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je Zákazník povinný zaplatiť S poločnosť tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.          

4.3 Spoločnosť je oprávnená zvýšiť kúpnu cenu, ak Zákazník zapríčiní neskoršie dodania tovaru v dobe dlhšej ako 4 mesiace od uzavretia zmluvy. Pokiaľ Zákazník zapríčiní dodanie tovaru v dobe dlhšej ako 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, je Spoločnosť oprávnená zvýšiť kúpnu cenu o vlastné náklady, zvlášť cenu za materiál, náklady na energie, tarifné mzdy, zákonné a tarifné sociálne dávky alebo prepravné náklady.             

4.4 Kúpna cena je splatná v prípade platenia bezhotovostným spôsobom do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a v prípade platenia v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.              

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je Zákazník povinný uhradiť Kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet S poločnosť.          

4.6 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví S poločnosť ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad - faktúru. Spoločnosť je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví S poločnosť Zákazníkovi po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu           Zákazníka.

V. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia tovaru

5.1 Reklám ace tovaru. Zákazník je povinný odovzdané tovar z Objednávky ihneď skontrolovať a zistené nedostatky okamžite reklamovať S poločnosť na potvrdenie o odovzdaní tovaru , do nákladného listu, špedičného príkazu alebo dodacieho listu . Ak tovar pri odovzdaní Zákazníkovi bude vykazovať vady, v dôsledku ktorých ho nebude možné použiť k jeho účelu (zo zrejmých dôvodov, a to napr. Poškodenie obalu ), vráti tovar ihneď príslušnej osobe, ktorá mu ho za S poločnosť odovzdala a nechá si uvedené prepravcom podpísať .          

5.2 V prípade, že nebude možné takto reklamovaný tovar vrátiť prepravcovi, musí Zákazník vyhotoviť protokol o škode. Zákazník súhlasí, že s ohľadom na povahu tovaru nemusí byť braný ohľad na skutočnosť, že nereklamoval zjavné vady tovaru pri jeho odovzdaní .            

5.3 Priebeh reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom Spoločnosti.          

5.4 Odstúpenie od Zmluvy pre spotrebiteľa . V súlade s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Zb. , Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len " Občiansky zákonník ") má Zákazník v postavení spotrebiteľa právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník povinný tovar okamžite odovzdať osobe, ktorá mu ho za S poločnosť odovzdala a ak to nie je možné, je povinný oznámiť odstúpenie od Zmluvy S poločnosť telefonicky alebo prostredníctvom internetového portálu https: //shop.new-flag. cz / , identifikovať tovar a vadu a potom sa telefonicky či e-mailom dohovoriť na riešenie príslušnej reklamácie (odstúpenie od zmluvy). V prípade odstúpenia od zmluvy nesie Zákazník náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.                  

5.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.4 je 14 dní (a) odo dňa prevzatia tovaru alebo (b) odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí alebo (c) odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.          

5.6 Ak odstúpi Zákazník od zmluvy podľa čl. 5.4 , vráti mu S poločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Spoločnosť vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Zákazník súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak Zákazník zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý S poločnosť ponúka, vráti S poločnosť Zákazníkovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil Zákazníka o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g). Ak odstúpi Zákazník od kúpnej zmluvy, S poločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než mu Zákazník tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar S poločnosť odoslal. Spoločnosť prevezme tovar od Zákazníka v jeho domácnosti na svoje náklady, ak Zákazník odstúpi od zmluvy uzatvorenej mimo priestor obvyklý pre podnikanie S poločnosť , tovar bol dodaný do domácnosti Zákazníka v okamihu uzavretia zmluvy a povaha tovaru ho neumožňuje odoslať poštou.                     

5.7 Tovar musí vrátiť Zákazník S poločnosť nepoškodený, neopotřebené , neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je S poločnosť oprávnená jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.          

5.8 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Sp o ločnosti bezodkladne informuje Zákazníka prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Zákazníkom.          

V I . Zodpovednosť a záruky

6.1. Spoločnosť zodpovedá Zákazníkovi za vady tovaru v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť tak odpovedá Zákazníkovi, že z boží pri prevzatí nemá vady. Najmä S poločnosť odpovedá Zákazníkovi, že v čase, keď Zákazník tovar prevzal (a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, (b) sa z boží hodí k čelu, ktorý pre jeho použitie S poločnosť alebo ku ktorému sa z boží tohto druhu obvykle užíva, (c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutého vzorky alebo predlohe, (d) tovar je v zodpovedajúcom množstve a (e) tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.                 

6.2. V súlade s ustanovením § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka je Zákazník oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia . To neplatí v prípade, že sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, v prípade opotrebenia tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal o pri prevzatia Zákazníkom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru .                    

6.3. Ak nemá tovar vlastnosti podľa 6 .1 tohto článku, môže Zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Zákazník aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Zákazník aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Zákazník od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu S poločnosť nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že S poločnosť nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Zákazníkovi pôsobilo značné ťažkosti . Právo z chybného plnenia Zákazníkovi nenáleží, ak Zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak Zákazník vadu sám spôsobil. Ak má tovar vadu, z ktorej je S poločnosť zaviazaný a , a ak ide o tovar predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Zákazník namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Ak uplatní Zákazník právo z chybného plnenia, potvrdí mu S poločnosť v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.                                   

6.4. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo akékoľvek iné následky vzniknuté Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti s konaním Zákazníka alebo okolností na strane Zákazníka.             

6.5. Zákazník súhlasí, že S poločnosť nenesie zodpovednosť za plynulý neprerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ Spoločnosť nenesie zodpovednosť za reklamu či propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetového portálu https: // shop. new-flag.sk/ ani zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.                 

6.6. Dostupnosť tovaru je viazaná na skladové zásoby a S poločnosť dostupnosť tovaru negarantuje. V prípade, že nebude možné Objednávku z akýchkoľvek dôvodov na strane S poločnosť vybaviť, bude o tom Zákazník informovaný prostredníctvom zákazníckej linky S poločnosť alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý Zákazník uvedie v Objednávke ako kontaktná.             

V I I . Ochr ana práv duševného vlastníctva , ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetový portál https://shop.new-flag.sk/ (vrátane fotografií propagovaných tovarov ) sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje používať internetový portál https://shop.new-flag.sk/ výhradne pre svoju potrebu, a že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či inak nakladať s internetovým portálom .                

7.2 Prístup a použitia internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ zo strany Zákazníka v súlade s VOP je bezplatný.            

7.3 Zákazník nie je oprávnený pri internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ . Internetový portál https://shop.new-flag.sk/ je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov S poločnosť a ktorý je v súlade s jeho určením.               

7.4 Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, užitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ , tj. Za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy , stratu zisku alebo stratu dát Zákazníka alebo inej tretej osoby užívajúce internetový portál https://shop.new-flag.sk/ neoprávnený prístup k prenosom a dátam týchto osôb, zmeny takých dát, ako aj ďalšie hmotné a nehmotné straty.            

7.5 Všetky informácie uverej ne né na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ sú uvádzané pri najlepšom vedomí a svedomí S poločnosť , ktor á nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. Spoločnosť sa tiež zrieka všetkých záruk, že materiál uvedený na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ je nezávadný.            

7.6 Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka alebo inej tretej osoby k internetovému portálu https://shop.new-flag.sk/            

7.7 Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný a žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Zb. , Občianskeho zákonníka.              

VI I I . Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním

8.1 Osobné údaje Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, spravuje a spracováva S poločnosť, ktorá zaisťuje ochranu týchto údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 (ďalej len " GDPR ") a právnymi predpismi Slovenskej republiky . Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje Zákazník priamo S poločnosť .             

8.2 Spoločnosť spracováva osobné údaje Zákazníkov, ktorí vyplnia registračný formulár, prípadne neregistrovaných Zákazníkov, ktorí uzatvoria zmluvu.          

8.3 Zákazník súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová a fyzická adresa doručenia tovaru, telefónne číslo, dátum narodenia (ďalej všetko sp olečně len ako " Osobné údaje ").          

8.4 Zákazník súhlasí so spracovaním Osobných údajov S poločnosť , a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.          

8.5 Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať S poločnosť o zmene vo svojich Osobných údajoch.          

8.6 Osobné údaje budo u spracovávané po nevyhnutnú dobu od posledného nákupu v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe Neau tomatizovaným spôsobom.             

8.7 Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu ku S poločnosť odvolať písomným oznámením doručeným na kontaktnú adresu alebo sídlo S poločnosť .          

8.8 V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že S poločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Zákazníka alebo v rozpore so zákonom, môže S poločnosť požiadať o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil závadný stav. Zákazník sa v takom prípade takisto môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.          

8.9 Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovaní svojich Osobných údajov, je mu S poločnosť povin n a túto informáciu odovzdať. Spoločnosť má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie.          

8.10 Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami S poločnosť a podnikateľov prezentujúcich na internetovom portáli https://shop.new-flag.sk/ svoj tovar na elektronickú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení S poločnosť na túto adresu . Súhlas Zákazníka so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Zákazník je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.        

IX . Ďalšie ujednania

9.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, prípadne osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Zákazníkovi je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v Objednávke.          

9.2 Správa je v prípade doručovania elektronickou poštou považovaná za doručenú okamihom prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odmietnutím prevzatia zásielky adresátom. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú tiež uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.          

X . Záverečné ustanovenia

10.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím internetového portálu https://shop.new-flag.sk/ alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka vyplývajúce z obec ne záväzných právnych predpisov.        

10.2 V prípade spotrebiteľského sporu medzi Zákazníkom a S poločnosť môže Zákazník využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. V takom prípade môže Zákazník kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.coi.sk ) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.      

10.3 Spoločnosť je oprávnený a k tejto činnosti na základe živnostenského oprávnenia a činnosť nepodlieha inému povolenie. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti živnostenský úrad.      

10.4 Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.      

10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.      

10.6 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.6.2021 .      

X I . Kontaktné údaje zákazníckej podpory:

Internetový portál / e-shop: https://shop.new-flag.sk/

Email: info@new-flag.sk

Telefón : 226 209 445   

 

 

 

 

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie