DOPRAVA ZADARMO OD 90 EUR/ VERNOSTNÝ PROGRAM / SIEŤ OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV / PRAVIDELNÉ WORKSHOPY

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok je vystavený spoločnosťou New Flag , sro IČ: 047 99 780 , so sídlom Pobrežná 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 253642 (ďalej len " Spoločnosť ") pre nákup tovaru na internetovom portáli shop .new-flag.sk .          

1.2 Spoločnosť uzatvára s kupujúcim (ďalej len " Zákazník ") kúpnu zmluvu (ďalej len " Zmluva ") , a to prostredníctvom internetového portálu na adrese shop.new-flag.sk , kde si Zákazník kupuje tovar z ponuky Spoločnosti, najmä kozmetické výrobky.       

1.3 Tento Reklamačný poriadok poločnosť stanovuje informácie rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv z chybného plnenia, ktoré náleží Zákazníkovi Spoločnosti v súvislosti s kúpnou zmluvou medzi Zákazníkom .       

II. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

2.1 Zákazník môže uplatniť reklamáciu tovaru elektronicky prostredníctvom (a) e-mailovej adresy spoločnosti alebo (b) poštových služieb. riadne uplatnené reklamácii Zákazník priloží nákupný doklad.     

2.2 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď pot é akonáhle vadu objavia. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Omeškaním sa Zákazník vystavuje riziku odmietnutia reklamácie zo strany Spoločnosti.   

2.3 Spoločnosť je povinná Z ákazníkovi vyda t písomné potvrdenie o tom, kedy Z ákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Z ákazník požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.   

2.4 Spoločnosť alebo ňou poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Spoločnosť sa Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.   

 

III. Zodpovednosť a záruky

 

3.1 Práva a povinnosti Spoločnosti a Z ákazníka ohľadom záruky Spoločnosti za ako ost tovar pri prevzatí a práva Z ákazníka z chybného plnenia sa riadi príslušnými nými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanovením § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. (ďalej len " občiansky zákonník ") a prípade uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom tiež zákon em č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len " zákon o ochrane spotrebiteľa ").       

3.2 Spoločnosť odpovedá Zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä poločnosť odpovedá Zákazníkovi, že v čase, keď Zákazník tovar prevzal (a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, (b) sa tovar hodí k čelu, ktorý pre jeho použitie Spoločnosť alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne užíva, (c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutého vzorky alebo predlohe, (d) tovar je v zodpovedajúcom množstve a (e) tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.       

3.3 súlade s ustanovením § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka je Zákazník oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia To neplatí v prípade, že sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, ďalej v prípade, že sa jedná o opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci.         

3.4 Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Z ákazníkem či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.   

3.5 prejdenej vie ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.   

3.6 Ak nemá tovar vlastnosti podľa 3 .2 tohto článku, môže Zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.       

3.7 Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Zákazník aj prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. takom prípade má Zákazník aj právo od zmluvy odstúpiť.        

3.8 Ak neodstúpi Zákazník od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj prípade, že mu Spoločnosť nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj prípade, že Spoločnosť nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Zákazníkovi pôsobilo značné ťažkosti.         

3.9 Zákazník oznámi Spoločnosti , aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Z ákazník zmeniť bez súhlasu Spoločnosti; to neplatí, žiadal ak Z ákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.   

3.10 neodstráni Ak Spoločnosť vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Z ákazní kovi, že vady neodstráni, môže Z ákazník požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.           

3.11 Právo z chybného plnenia Zákazníkovi nenáleží, ak Zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak Zákazník vadu sám spôsobil.             

3.12 Ak má tovar vadu, z ktorej je Spoločnosť zaviazaná, a ak ide o tovar predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Zákazník namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.                

IV. Ďalšie az ÁVEREČNÉ ustanovenia

4.1 Spoločnosť vybaví reklamáciu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti, občianskym zákonníkom a prípade uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom tiež Akon em o ochrane spotrebiteľa.       

4.2 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 23.6.2021 .   

 

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie